Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
ContactDetails
  
  
  
  
  
  
Member
sawair@ju.edu.jo53550002363623637
3
  
Chairman of the Board
president@ju.edu.jo535500021111(962-6) 5300431
1
  
Member
jalham@ju.edu.jo535500022925
4
  
Member
rawabdeh@ju.edu.jo5355000
5
  
Member
ahudaib@ju.edu.jo535500022605
6
  
Member
fathieh@ju.edu.jo535500023132
7
  
Member
n.almasri@ju.edu.jo535500023200
8
  
Member
S.Momani@ju.edu.jo535500025100
2
  
Member
rshannak@ju.edu.jo535500024200
9